Ang Handog ng Buhay

Ito ay inihanda upang magsilbing paliwanag tungkol sa pag-aalay ng bahagi ng katawan para makatulong sa mga nangangailangan. Tingnan ang bersion sa Ingles.

Ang lahat ba ng nararapat ay ginagawa upang mailigtas ang buhay?
Opo. Lahat ng maaaring paggagamot upang iligtas ang buhay ng inyong minamahal ay patuloy na gagawin. Ang inyong maggagamot at hindi ang mga may kinalaman sa "transplant" ang siyang tanging magpapahayag ng kamatayan pagkatapos nitong mapatunayan na wala nang pag-asang mabuhay ang inyong pasyente.

Gaano katagal dapat ituloy ang "respirator" sa binawian ng buhay?
Ito ay pagaganahin hanggang sa maalis ang mga bahagi ng katawan na inyong inaalay sa nangangailangan. Kung wala ang "respirator" ang "oxygen" ay hindi makararating sa mga bahagi ng katawan at hindi na maaaring maipagkaloob sa "transplant".

Ano ang pasya ng mga iba’t ibang relihiyon ukol sa "transplantation"?
Kayo ay hinihimok na makipag-usap sa maaaring makapagpayo, kung kinakailangan ninyo ng patnubay. Ang mga pinuno ng mga pangkat pangrelihiyon ay tumataguyod sa pag-aalay ng bahagi ng katawan sa batayang ito ay isang mahalagang handog ng buhay sa iba.

Ang libing ba ay maaantala?
Lahat ay gagawin upang matiyak na walang anumang makababalam sa pagsasaayos ng libing.

Ang anyo ba ng katawan ay mababago sa pagkuha ng bahagi ng katawan?
Hindi. Ang operasyon ay isinasagawa ng isang buong pangkat ng manisnistis sa ilalim ng pamantayang isterilisadong kalagayan sa loob ng "operating room". Ang katawan ay palaging iginagalang at pinag-iingatan.

Ano ang mangyayari kapag naalis na ang mga bahaging ibig ialay?
Ang pamamaraang susundin ay gaya ng sa ibang yumayao sa ospital. Kung nais ninyong makita ang katawan pagkatapos ng operasyon, kailangan ninyo lamang magsabi sa inyong maggagamot.

Sino ang tatanggap ng katawan-bahagi para sa "transplantation"?
Ang mga mapagkakalooban ay pinipili ayon sa uri ng kanilang dugo at katangian ng kanilang himaymay at hindi ibinabatay sa kasarian, lahi o pananampalataya.

Paano ninyo malalaman kung sinu-sino ang makakatanggap ng inyong handog at king ang mga "transplant" ay matagumpay?
Hindi kaugalian na ibunyag ang pangalan at tirahan ng pinagkalooban ng handog. Ang tauhan ng ospital ay pagbibigyang-alam kung saan maisasaganap ang "tranplantation" ng mga katawan-bahagi. King inyong nais, kayo ay bibigyan ng kaalamang ito.

Home | About HOPE | Patient Info Page | Contacts   | Organ Donor Card | Acknowledgements | Queries

 

 

Copyright 1999, Human Organ Preservation Effort, Philippines
All Rights Reserved

Incept Date: January 10, 1997      Updated:August 14, 1999